Pomiary elektryczne na terenie Słubic i Zielonej Góry

Wykonujemy profesjonalne pomiary elektryczne w Słubicach, Zielonej Górze i wielu innych miejscowościach z rejonu obejmującego woj. lubuskie. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem budowlanym właściciele i zarządcy nieruchomości muszą regularnie przeprowadzać okresowe pomiary elektryczne oraz przeglądy swoich instalacji elektrycznych, co ma zapobiegać ewentualnym awariom, pożarom lub porażeniom. Pomiary te w głównej mierze dotyczą:

  • skuteczności ochrony przeciwpożarowej (pomiary zerowania oraz impedancji pętli zwarcia),
  • rezystancji izolacji obwodów jednofazowych i trójfazowych,
  • wyłączników różnicowo-prądowych,
  • rezystancji uziomów instalacji odgromowej.

Przy okazji pomiarów dokonuje się także przeglądu instalacji oraz jej elementów składowych pod kątem ich stanu technicznego.

Badania i pomiary odbiorcze i okresowe

Regularne przeprowadzanie badań i pomiarów elektrycznych reguluje Ustawa Prawo budowlane [Dz.U.2017 r. poz.1332,1529]. W związku z tym każdy, kto posiada instalacje elektryczne, powinien co jakiś czas sprawdzać ich stan nie tylko ze względu na funkcjonujące prawo, ale także w trosce o własne bezpieczeństwo. Wyróżnia się badania:

  • Odbiorcze
  • Okresowe

Badania odbiorcze wykonuje się po zamontowaniu instalacji elektrycznej. Otrzymane wyniki porównuje się z odpowiednimi kryteriami, sprawdzając w ten sposób, czy zostały spełnione określone wymagania.
Badania okresowe wykonuje się w celu sprawdzenia, czy dana instalacja elektryczna w wyniku użytkowania wciąż spełnia niezbędne normy. Zazwyczaj badanie wykonuje się co 5 lat, jednak w szczególnych przypadkach wymienionych w ustawie czas ten jest krótszy.

Wykwalifikowani specjaliści

Pomiary instalacji elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie kompetencje do przeprowadzania tego typu czynności. Podczas badania wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności, dlatego tak ważne jest doświadczenie pracowników przeprowadzających pomiar. Dzięki wiedzy i fachowości oraz zastosowaniu specjalistycznego sprzętu badanie i pomiar instalacji elektrycznych może zostać przeprowadzone w sposób bezpieczny dla otoczenia. W związku z tym zlecając pomiary elektryczne, warto skorzystać z usług profesjonalistów.

Pomiary elektryczne